call

call
I
[kɔ:l] n կոչ, կանչ, ճիչ. calls for help օգ նության ճիչեր. the call of a nightingale սոխակի երգը. give a call արթնացնել. Give me a call at five o’clock Ինձ արթնացրեք ժ. հինգին. The actress took five (curtain) calls Դերասանուհուն հինգ անգամ բեմ հրավիրեցին: Whose call ? թղթխ. Ո՞վ է ասում/հաղթաթուղթ հայտարարում (թղթախաղում). (հե ռա խո սա կանչ, զ անգ) home call հեռախոսազանգ տուն. night call գիշերային հեռախոսազանգ. take a telephone/ the telephone call հեռախոսի զանգին պատասխանել. I’ll wait your call Կսպա սեմ ձեր զանգին. There is a call for you Ձեզ հե ռախոսի մոտ են կանչում. I’ll take the call Ես կվերց նեմ լսափողը. (այցելություն) pay a call այ ցե լել. The doctor has several calls Բժիշկը մի քանի այց/կանչ ունի կատա րե լու. (կանչ/ել/) The teacher called on me today Այսօր դասատուն ինձ կանչեց. a call to arms զենքի կոչելը/կոչ անելը. (պահանջ) There is no call for such goods Այս ապրանքների պա հանջ չկա. հմկրգ. call by pattern կանչ ըստ տրված օրինակի. call by reference հղումով կանչ. call library կանչերի գրադարան
II
[kɔ:l] v կանչել, կոչ անել. call a taxi/a doccaked 129 call tor տաքսի/բժիշկ կանչել. call me at seven Ինձ ժ. 7-ին արթնացրեք. (զանգել) He called me up from London Նա ինձ զանգեց Լոնդոնից. (ան վանել, կոչել) be called անվանվել. They called the child Mary Երեխային Մերի անվա նեցին. What is this called in English? Անգլերեն սա ինչպե՞ս է կոչվում. I call that an insult Ես դա վի րա վորանք եմ համարում. call smb bad names մեկին պախարակել/հայհոյել. call things by their proper/right names իրերն իրենց անուն ներով կոչել. call a meeting ժողով հրավի րել. call a strike գործադուլ հայտարարել. I can’t call it to mind Չեմ կարողանում հիշել. “to be called for” ցպահանջ (նամակ). Let’s call it a day խսկց. Այսօրվա համար բավական է, համա թե օր էր. call hearts թղթխ. փոսիկ հայտա րարել. I hear smb calling կարծես ինչ-որ մեկը կանչում է. (այցելել ) The doctor called yesterday Բժիշկը երեկ այցելեց. call away/back hետ կանչել. She called me back Նա ինձ hետ կանչեց. call for մեկի hետևից գալ, պահանջել What time shall I call for you? Ե՞րբ գամ ձեր hետևից. This will call for explanation Սա բացա տ ր ություն է պահանջում. This calls for drink/cele b ration Սա պետք է նշել/խմել. call off հետ կանչել, հետաձգել. call off a strike գործա դուլը հետաձգել. call on կոչ անել, դիմել. The government called on the citizens Կառա վարու թյունը կոչ արեց/դիմեց քաղա քա ցի ներին. call out կանչել, բարձրաձայն ասել call out the fire brigade հրշեջ մեքենա կանչել. call out instructions բարձրաձայն հրամաններ արձա կել. call up զինակոչել. I’ll call you up Ես վաղը կզան գեմ քեզ. իրավ. call a witness վկա կան չել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • call — call …   Dictionnaire des rimes

 • Call — (k[add]l), v. t. [imp. & p. p. {Called} (k[add]ld); p. pr. & vb. n. {Calling}] [OE. callen, AS. ceallian; akin to Icel. & Sw. kalla, Dan. kalde, D. kallen to talk, prate, OHG. kall[=o]n to call; cf. Gr. ghry ein to speak, sing, Skr. gar to praise …   The Collaborative International Dictionary of English

 • call — 1 vt 1: to announce or recite loudly call ed the civil trial list 2: to admit (a person) as a barrister was call ed to the bar 3: to demand payment of esp. by formal notice call …   Law dictionary

 • Call on Me — «Call on Me» …   Википедия

 • call — [kôl] vt. [ME callen < Late OE ceallian & or < ON kalla < IE base * gal , to scream, shriek > Brythonic galw, call, Ger klage & (?) MIr gall, swan] 1. to say or read in a loud tone; shout; announce [to call the names of stations] 2.… …   English World dictionary

 • Call — Call, n. 1. The act of calling; usually with the voice, but often otherwise, as by signs, the sound of some instrument, or by writing; a summons; an entreaty; an invitation; as, a call for help; the bugle s call. Call of the trumpet. Shak. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • call — ► VERB 1) cry out to (someone) in order to summon them or attract their attention. 2) telephone. 3) (of a bird or animal) make its characteristic cry. 4) pay a brief visit. 5) give a specified name or description to. 6) fix a date or time for (a… …   English terms dictionary

 • Call — may refer to: NOTOC Technology* Call (telecommunications) * Telephone call * Computer assisted language learning, a concept in language education * System call, the mechanism used by an application program to request service from the operating… …   Wikipedia

 • Call Me — may refer to:Albums* Call Me (album), 1973 album by American soul singer Al Greenongs* Call Me (Aretha Franklin song), 1970 single by American soul singer Aretha Franklin * Call Me (Blondie song), 1980 single, theme from American Gigolo * Call Me …   Wikipedia

 • Call — bezeichnet: Call (Tennis), eine Option für die Spieler in einem Tennis Match Call Option, einen Börsenbegriff Call (Band), deutsch österreichische Band das Mitbieten auf einen gegnerischen Einsatz beim Poker Spiel, siehe Setzverhalten Call (North …   Deutsch Wikipedia

 • Call — Call, v. i. 1. To speak in loud voice; to cry out; to address by name; sometimes with to. [1913 Webster] You must call to the nurse. Shak. [1913 Webster] The angel of God called to Hagar. Gen. xxi. 17. [1913 Webster] 2. To make a demand,… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”